നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

സ്വാഗതം https://www.decadeslife.com/

ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും decadesLife-ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായുള്ള നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും രൂപരേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ദശാബ്ദലൈഫ്സോഷ്യൽ@gmail.com ൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു. ഈ പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ https://www.decadeslife.com/ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരരുത്.

ഇനിപ്പറയുന്ന പദാവലി ഈ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയ്ക്കും നിരാകരണ അറിയിപ്പിനും എല്ലാ കരാറുകൾക്കും ബാധകമാണ്: “ക്ലയന്റ്”, “നിങ്ങൾ”, “നിങ്ങളുടെ” എന്നിവ നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും കമ്പനിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്നു. "കമ്പനി", "നമ്മൾ", "ഞങ്ങൾ", "ഞങ്ങളുടെ", "ഞങ്ങൾ" എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “പാർട്ടി”, “പാർട്ടികൾ” അല്ലെങ്കിൽ “ഞങ്ങൾ” എന്നത് ക്ലയന്റിനെയും നമ്മളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ പ്രഖ്യാപിത സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് അനുസൃതമായി, ക്ലയന്റ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതിയിൽ ക്ലയന്റിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹായ പ്രക്രിയ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഓഫർ, സ്വീകാര്യത, പേയ്‌മെന്റിന്റെ പരിഗണന എന്നിവയെയാണ് എല്ലാ നിബന്ധനകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിന് വിധേയമായി. ഏകവചനം, ബഹുവചനം, വലിയക്ഷരം, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അവൻ/അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ എന്നിവയിൽ മുകളിലുള്ള പദങ്ങളുടെയോ മറ്റ് പദങ്ങളുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗം പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതും അതിനാൽ അതിനെ പരാമർശിക്കുന്നതുമാണ്.

കുക്കികൾ

ഞങ്ങൾ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു. https://www.decadeslife.com/ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ DecadesLife-ന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു സ്വകാര്യതാനയം.

ഓരോ സന്ദർശനത്തിനായും ഉപയോക്താവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന കൂടുതൽ സംവേദനാത്മക വെബ്സൈറ്റുകൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ചില ഏരിയകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ കുക്കികൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റ് / പരസ്യ പങ്കാളികൾ ചില കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാം.

അനുമതി

മറ്റുവിധത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, https://www.decadeslife.com/ എന്നതിലെ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകൾക്കുമുള്ള ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം DecadesLife കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈസൻസർമാർ സ്വന്തമാക്കി. എല്ലാ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഈ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനായി https://www.decadeslife.com/ എന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്‌സസ് ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്:

 • https://www.decadeslife.com/ എന്നതിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക
 • https://www.decadeslife.com/ എന്നതിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ വിൽക്കുകയോ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയോ ഉപ-ലൈസൻസ് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുക
 • https://www.decadeslife.com/ എന്നതിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ പുനർനിർമ്മിക്കുക, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പകർത്തുക
 • https://www.decadeslife.com/ എന്നതിൽ നിന്ന് ഉള്ളടക്കം പുനർവിതരണം ചെയ്യുക

ഈ കരാർ തീയതിയിൽ ആരംഭിക്കും.

വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ചില മേഖലകളിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും വിവരങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യാനും കൈമാറാനും ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. DecadesLife, വെബ്‌സൈറ്റിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പ് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ അവലോകനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. DecadesLife, അതിന്റെ ഏജന്റുമാർ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ അഫിലിയേറ്റുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അനുവദനീയമായ പരിധി വരെ, അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിംഗ് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബാധ്യതകൾ, നാശനഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് DecadesLife ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല. വെബ്സൈറ്റ്.

DecadesLife-ൽ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാനും അനുചിതമോ കുറ്റകരമോ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നിക്ഷിപ്തമാണ്.

നിങ്ങൾ വാറന്റുചെയ്ത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു:

 • ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്; അത് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ലൈസൻസുകളും സമ്മതങ്ങളും ഉണ്ട്;
 • ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ പകർപ്പവകാശം, പേറ്റന്റ്, ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്നിവയൊന്നും പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, ബൌദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ശരിയായ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കരുത്;
 • അഭിപ്രായങ്ങൾ അപകീർത്തി, അപകീർത്തികരമായ, കുറ്റകൃത്യം, അസഭ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ,
 • ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ഛാനുസൃതമോ ഇപ്പോഴത്തെ കച്ചവടപ്രവർത്തനങ്ങളോ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെടുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല.

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും എല്ലാ ഫോമുകളിലും ഫോർമാറ്റുകളിലും മീഡിയയിലും ഉപയോഗിക്കാനും പുനർനിർമ്മിക്കാനും എഡിറ്റുചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരെ അനുവദിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ അനുവദിക്കാനും നിങ്ങൾ DecadesLife-ന് ഒരു നോൺ-എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലൈസൻസ് നൽകുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു

താഴെപ്പറയുന്ന സംഘടനകൾ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്:

 • സർക്കാർ ഏജൻസികൾ;
 • സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ;
 • ന്യൂസ് ഓർഗനൈസേഷൻ;
 • മറ്റ് ലിസ്റ്റുചെയ്ത ബിസിനസുകളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്കുചെയ്യുന്നതുപോലെ ഓൺലൈൻ ഡയറക്ടറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുകളും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലിങ്കുചെയ്തേക്കാം; ഒപ്പം
 • ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്തേക്കാവുന്ന ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സംഘടനകൾ, ചാരിറ്റി ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, ചാരിറ്റി ഫണ്ടറൈസിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ച് സിസ്റ്റം വൈഡ് അക്രഡിറ്റഡ് ബിസിനസ്സുകൾ.

ഈ സംഘടനകൾ നമ്മുടെ ഹോം പേജിലേക്കോ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വെബ് സൈറ്റിലേക്കോ ലിങ്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ബന്ധിപ്പിക്കാം: (എ) വഞ്ചനാപരമല്ല; (ബി) ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെയോ അതിന്റെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ്, അംഗീകാരം, അംഗീകാരം എന്നിവ തെറ്റായി നൽകുന്നില്ല; (സി) ലിങ്കുചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെ സൈറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.

അംഗീകൃത ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്തേക്കാം:

 • ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് നാമം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട്; അഥവാ
 • യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കാട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ; അഥവാ
 • ലിങ്കുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും വിവരണത്തിൻറെ ഉപയോഗം, ലിങ്കിടുന്ന പാർട്ടിയുടെ സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കവും ഉള്ളടക്കവും ഫോർമാറ്റിനുള്ളിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നു.

ഒരു വ്യാപാരമുദ്ര ലൈസൻസ് ഉടമ്പടിയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് DecadesLife-ന്റെ ലോഗോയുടെയോ മറ്റ് കലാസൃഷ്ടികളുടെയോ ഉപയോഗം അനുവദിക്കില്ല.

iFrames

മുൻകൂട്ടിയുള്ള അംഗീകാരവും രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയും കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്പേജുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രെയിമുകളുടെ ദൃശ്യരൂപമോ അവതരണമോ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല.

ഉള്ളടക്ക ബാധ്യത

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഏത് ഉള്ളടക്കത്തിനും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾക്കെതിരെയും ഞങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇല്ല ലിങ്ക് (ങ്ങൾ) അല്ലെങ്കിൽ ലംഘിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി അവകാശങ്ങൾ, ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലംഘനം വാദിക്കുന്ന, അവമതി അശ്ലീല ക്രിമിനൽ ആയി വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഏതു വെബ്സൈറ്റ് ദൃശ്യമാകണം, അല്ലെങ്കിൽ നിയമലംഘനം ഏത്.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത

ദയവായി വായിക്കുക സ്വകാര്യതാനയം

അവകാശങ്ങളുടെ റിസർവേഷൻ

എല്ലാ ലിങ്കുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ലിങ്കിനേയും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നീക്കംചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഉടൻതന്നെ ഞങ്ങളുടെ ലിങ്കുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലിങ്കുകളും നിങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു കൂടാതെ ഏത് സമയത്തും നയവുമായി ലിങ്കുചെയ്തിരിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ ലിങ്കിങ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ലിങ്കുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതു നിമിഷവും ബന്ധപ്പെടാനും വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാനും കഴിയും. ലിങ്കുകൾ നീക്കംചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥനകൾ പരിഗണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ പ്രതികരിക്കുന്നതിനോ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കില്ല.

ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പൂർണതയോ കൃത്യതയോ നൽകുന്നില്ല; വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലെ മെറ്റീരിയൽ കാലികമായി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നോ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല.

നിരാകരണം

ബാധകമായ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി പരിധിവരെ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതിനിധാനങ്ങളും വാറന്റികളും വ്യവസ്ഥകളും ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. ഈ നിരാകരണത്തിൽ എന്തും ചെയ്യും:

 • മരണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ പരിക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുക;
 • വഞ്ചന അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുക;
 • ബാധകമായ നിയമം അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമായ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളിൽ ഏതെങ്കിലും പരിമിതപ്പെടുത്തുക; അഥവാ
 • ബാധകമായ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒഴിവാക്കപ്പെടാത്ത ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക.

ഈ വിഭാഗത്തിലും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഈ നിരാകരണത്തിലുമുള്ള ബാധ്യതയുടെ പരിമിതികളും നിരോധനങ്ങളും: (എ) മുൻ ഖണ്ഡികയ്ക്ക് വിധേയമാണ്; (ബി) കരാർ, ബാധ്യതകൾ, നിയമപരമായ ചുമതല ലംഘനം തുടങ്ങിയ ബാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരാകരണത്തിൻ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബാധ്യതകളെയും നിയന്ത്രിക്കുക.

വെബ്സൈറ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റും വിവരവും സേവനങ്ങളും സൌജന്യമായി നൽകപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നഷ്ടത്തിനോ നാശനഷ്ടത്തിനോ നാം ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല.

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ
ടെലിഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ