ഉല്ലു ആപ്പിലെ സെൻ*വലും സെഡു*റ്റീവുമായ നടിമാർ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ കുതിച്ചുയരുന്നു

ഖത്തീജ ഇഖ്ബാൽ

പൂർത്തി ആര്യ

പ്രിയങ്ക ബോറ

രുഥ്വി സിംഗ്

മനീഷ ജെയിൻ

ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക